Historyk Roku 2020/2021

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO “HISTORYK ROKU 2020/2021”

Konkurs jest przeznaczony dla  uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim.

Wykazujących zainteresowanie historią, posiadających szeroką wiedzę w tym zakresie i  umiejętność twórczego wykorzystania swojej wiedzy.

Cele konkursu:

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

• promowanie uczniów uzdolnionych,

• motywowanie uczniów do samokształcenia,

 • kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowania dziedzictwa   

   historycznego

• doskonalenie metod pracy z uczniem zdolnym.

Przebieg i forma konkursu:

  • Z każdej klasy poziomu IV-VIII zgłaszają się uczniowie, którzy są zainteresowani historią i posiadają bardzo dobrą wiedzę z zakresu podstawowego i rozszerzonego, przewidzianego w treściach nauczania na danym poziomie.
  • Ilość zgłoszonych nie  może przekroczyć 5 osób na klasę.
  • Konkurs odbędzie się w formie papierowej (test wiedzy)
  •  Zakres materiału przewidziany na danym poziomie nauki (po dwa zadania z każdego rozdziału
  • Test punktowany – wygrywa osoba, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

            W razie takiej samej ilości punktów,  przewiduje się dogrywkę też w formie pisemnej, ale o rozszerzonym poziomie.

  • Z każdego poziomu zostanie wyłoniony laureat – Historyk Roku, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia.
  • Historyk Roku otrzymuje nagrodę główną i statuetkę przechodnią, która umieszczona będzie w gablocie z wizytówką zwycięzcy.
  • Termin przeprowadzenia konkursu 31 maja 2021 w szkole.
  • Zgłoszenia do konkursu u nauczycieli uczących w danej klasie.
  • Należy oddać do nauczyciela historii oświadczenie rodzica (opiekuna) zał. 1

            (Oświadczenie do pobrania ze strony internetowej szkoły oraz  w sekretariacie.)

Zapraszamy do udziału

Małgorzata Młotkowska

Lucyna Aninowska-Maciejewska