Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.sp4grodzisk.edu.pl

Data publikacji deklaracji na stronie internetowej: 21.09.2020
Data ostatniej aktualizacji: 12.11.2020


Status pod względem zgodności z ustawą

Istniejąca strona internetowa www.sp4grodzisk.edu.pl jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Mazowieckim nie posiada aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Karolina Szwarocka, adres poczty elektronicznej: szwarocka.karolina@sp4grodzisk.edu.pl, tel. 227555155, 22755 55 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o jaki element chodzi oraz sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 to kompleks budynków przy ulicy Zielony Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim.

W chwili obecnej budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.Bariery architektoniczne to:

  • Schody przy każdym wejściu do szkoły
  • Wejścia nie są przejezdne dla osób poruszających się na wózkach
  • Brak tłumacza języka migowego w szkole
  • Brak audiodeskrypcji (W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących)

Obecnie dysponujemy następującymi dostosowaniami:

  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku
  • Dzwonek przywołujący pracownika szkoły przy wejściu głównym oraz możliwość załatwienia większości spraw na parterze szkoły (sekretariat)
  • Możliwość wejścia z psem przewodnikiem
  • Możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod wejście do szkoły (po uzgodnieniu telefonicznym)