Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia wybrany został Pan Adam Paschke.

Wybrane akty prawne dotyczące Praw Ucznia można znaleźć pod linkiem: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/prawa-dziecka-ucznia/wybrane-akty-prawne

Jakie uczeń ma prawa w szkole?
(źródło: https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/edukacja/89525,Jakie-uczen-ma-prawa-w-szkole.html)


Uczeń ma w szkole poza obowiązkami również swoje prawa, o których powinien wiedzieć by móc je egzekwować. Są one spisane w statucie szkoły, do której uczeń uczęszcza, a samorząd szkolny jest pierwszym przedstawicielem i obrońcą praw ucznia.

Prawa ucznia w szkole
Podstawowymi prawami ucznia, wynikającymi z podstawowych praw człowieka zapisanych Konstytucji RP są:

  •  prawo do nauki,
  •  prawo do wychowania w rodzinie,
  •  prawo do wychowania bez przemocy,
  •  prawo do informacji,
  •  prawo do swobody myśli, sumienia religii,
  •  prawo do swobody wypowiedzi.

Natomiast prawami ściśle wynikającymi  z obowiązku szkolnego i z nim związanymi są prawo do:

a)    zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
b)    zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
c)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
d)    opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
e)    życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 
f)    rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz
g)    powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
h)    odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
i)     uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
j)     korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
k)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy  tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,
l)     uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.  

Prawa i obowiązki ucznia
(źródło: https://victor.com.pl/2017/prawa-obowiazki-ucznia-wrzesien-2017/)


Prawa ucznia znajdziesz w takich dokumentach, jak:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Konwencja o prawach dziecka,
• statut i regulamin szkoły.

Masz PRAWO m.in. do:

• bezpłatnej nauki aż do ukończenia 18 roku życia.
• poszanowania życia prywatnego i życia rodzinnego oraz decydowania o życiu osobistym. Oznacza to, że nikt nie może Cię poniżać, ubliżać Ci, stosować wobec Ciebie przemoc fizyczną i psychiczną. Nauczyciel nie może też udzielać informacji o Tobie i Twojej rodzinie.
• otrzymania warunków niezbędnych Ci do rozwoju, korzystania z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego.
• zapoznania się z programem nauczania i stawianymi przed Tobą wymaganiami, które musisz spełnić, aby otrzymać daną ocenę na semestr i koniec roku z każdego przedmiotu.
• informacji o tym, w jaki sposób będzie sprawdzana Twoja wiedza w ciągu roku szkolnego (np. czy będą to kartkówki, sprawdziany, odpytywanie przy tablicy).
• informacji o sposobach podwyższenia oceny na koniec semestru lub roku szkolnego.
• informacji o ocenie swoich postępów w nauce oraz zachowaniu, a także informacji o tym, dlaczego ta ocena jest taka, a nie inna.
• swobodnej wypowiedzi, o ile ta wypowiedź nie będzie krzywdząca dla innych osób. • takiej organizacji życia szkolnego, aby móc zachować równowagę między nauką a rozwijaniem własnych zainteresowań. • redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
• organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, ale zawsze w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
• wyboru nauczyciela, który będzie opiekunem samorządu uczniowskiego. • informacji o swoich prawach i obowiązkach.

Masz m.in. OBOWIĄZEK

• uczyć się do ukończenia 18 roku życia.
• szanować godność pracowników szkoły i innych uczniów.
• chodzić na lekcje.
• przygotowywać się do lekcji.
• zachowywać się porządnie podczas lekcji.
• dbać o czysty ubiór i higienę osobistą,
• dbać o to, aby wszystkie Twoje nieobecności w szkole były usprawiedliwione w określonym terminie.
• przestrzegać zasad określonych w statucie i regulaminie szkoły, np. zasad dotyczących ubioru, malowania się do szkoły lub korzystania z telefonu komórkowego.

Prawa ucznia – spis praw i obowiązków każdego ucznia [KODEKS UCZNIA] można również znaleźć pod linkiem: https://mamotoja.pl/prawa-ucznia,problemy-wychowawcze-artykul,29791,r1p1.html