Agresja bez szans

W roku szkolnym 2018/2019 nasze działania obejmowały nie tylko cykliczne przedsięwzięcia, które już na stałe wpisały się w kalendarz roku szkolnego, ale również nowe pomysły. Większość zadań zaplanowaliśmy na początku września. Część wyłoniła się w ciągu roku szkolnego i dołączyła do istniejącego już planu. Naszym działaniem priorytetowym było zdrowie i bezpieczeństwo – ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy, agresji, cyberprzemocy. Celem tych działań była również rozwijanie zainteresowań i talentów oraz uświadomienie uczniom jak bezpiecznie i zdrowo spędzać czas. Realizowaliśmy w tym celu wiele programów i projektów.

Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”
Projekt unijny. Termin realizacji: 5marca 2018-19 czerwca 2019 r. W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowane były zajęcia mate-matyki i języka angielskiego dla klas 2-8. Wsparciem zostało objętych 123 uczniów naszej szkoły. Od stycznia 2019 – zajęcia „Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (12 uczniów). Odbywały się tez zajęcia z pro-gramowania i robotyki 65 uczniów).

Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF (łącznie 60 uczniów gimnazjum)
Projekt unijny. Termin realizacji: 1.09.2017-30.06.2019 Uczestnictwo w warsztatach przygotowujących do projektu: J. Kozdrak, E. Barańska, M. Soczewicz Podjęcie studiów podyplomowych z akresu doradztwa zawodowego: Marta Szymczyk, Katarzyna Romańska

Szkoła Promująca Zdrowie
Projekt ogólnopolski. W tym roku odbyły się liczne uroczystości, akcje i imprezy mające na celu promocję zachowań prozdrowotnych, np. spotkanie z biegaczem narciarskim Józefem Łuszczkiem oraz z młodymi sportowcami, którzy zachęcali uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach Światowego Dnia Zdrowia w grupie wiekowej 1-3 odbył się quiz dotyczący zasad zdrowego odżywiania a w grupie 4-8 – zajęcia z profesjonalną trenerką fitness panią Judit Lencse-Mucha. Do aktywności fizycznej zachęcały też imprezy sportowe: I świetlicowy Turniej Piłkarski, Dzień Sportu, festyn rodzinny, bal karnawałowy.

Kod do przyszłości (klasy 1a i 2a – 38 uczniów)
Projekt unijny. W ramach projektu uczniowie uczą się elementów programowania. W czasie zajęć konstruują roboty z klocków LEGO WeDo 2.0, a następnie programują je za pomocą specjalnej aplikacji, zainstalowanej na tabletach. Projekt będzie kontynuowany w klasach2a i 3a oraz we wszystkich klasach pierwszych.

Dobrze Cię widzieć
Ogólnopolska kampania społeczna organizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych otrzymają od organizatorów kamizelki odblaskowe. Wychowawcy przeprowadzili lekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szkolna Liga Leksykalna
Projekt szkolny. Udział wzięły klasy 4, 5cd, 6b, 7a,8abc, 3Gabc.

Matematyczna Liga Zadaniowa (klasy 4-6)
Projekt szkolny. Regularnie brały w nich udział klasy 4,5,6,7a, 8bc.

Badania przesiewowe słuchu
Projekt wojewódzki. Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Projekt ogólnopolski. Szkoła otrzymała 15. 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Trzymaj formę
Program ogólnopolski. Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowego stylu życia, zachęcania do aktywności fizycznej i dbałości o własny organizm. W ramach programu uczniowie klas 6 przygotowali koktajle warzywno-owocowe, uczniowie klas 7 wykonali plakaty dotyczące składników pokarmowych, a uczniowie klas gimnazjalnych przygotowali zdrowe sałatki i przekąski. Odbył się też konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia.

Śniadanie daje moc
Program ogólnopolski. Udział wzięły klasy 1abc, 2abc, 3ab, 4ab, 5abcd, 6a, 7a, 8b, 3Gbc

Bądź kumplem. Nie dokuczaj.
Ogólnopolska kampania społeczna. Organizatorem kampanii jest Cartoon Network, a partnerem Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Nauczyciele na godzinach wychowawczych przeprowadzili lekcje na podstawie przygotowanych scenariuszy.

Rok dla Niepodległej
Program szkolny. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2017/2018, ale podsumo-wanie przypadło na początek roku 2018/2019. Każda klasa podjęła z okazji100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości szereg zadań o charakterze patriotycznym.

Dobrze jemy ze szkołą na widelcu
Program ogólnopolski. Udział w programie wzięły klasy: 1abc, 2c. Cel programu: edukacja w zakresie prawidłowego i zdrowego żywienia oraz zachęcenie uczniów do eksperymentowania w kuchni wraz z rodzicami.

Szkolny Klub Sportowy
Program ogólnopolski. Zajęcia sportowe w klasach I-III. W programie uczestniczyło 45 uczniów podzielonych na 3 grupy. Każda grupa miała zajęcia 2 razy w tygodniu. Wiodące dyscypliny: gimnastyka korekcyjna, koszy-kówka, gry i zabawy ruchowe, piłka nożna, dwa ognie usportowione i badminton. Program będzie kontynuowany w roku szkolnym 2019/2020.

Profilaktyka czerniaka
Projekt wojewódzki. Przeprowadzenie lekcji mających na celu przekazanie uczniom podstawowej wiedzy na temat tej choroby i sposobów zapobiegania jej oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ww. nowotworu poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
Ogólnopolska kampania edukacyjno-społeczna. Kampania na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Zróbmy coś dla innych
Projekt szkolny: zbiórka kluczy dla fundacji „A kogo?”, zbiórka karmy dla zwierząt, zbiórka nakrętek dla dzieci niepełnosprawnych.

Bieg po zdrowie (klasy 4) – elementy programu
Program antynikotynowej edukacji zdrowotnej. Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Zorganizowaliśmy szkolenia i warsztaty

Warsztaty dla klas 6-8 i 3G
„Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych ze szczególnym naciskiem na zagrożenia uzależnienia od nikotyny i problemu używania e-papierosów.” Realizacja: specjalista ds. uzależnień p. Elżbieta Milczarek.

Spotkanie klas 8 z pracownikiem KPP w Grodzisku Maz.
Spotkanie z pracownikiem KPP w Grodzisku Maz. starszym aspirantem Sławomirem Janowcem – zaj. profilaktyczne – „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Szkolenie dla rodziców
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rodziców „Uczeń niepełnosprawny, co każdy rodzic wiedzieć powinien”.

Bezpieczny uczeń
Wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli dwukrotnie (wrzesień i marzec) udział w lekcji dotyczącej bezpieczeństwa. Szkolenie przeprowadzili policjanci Stołecznej Komendy Policji w ramach programu „Bezpieczny uczeń”.

System wczesnego ostrzegania
Wszyscy uczniowie uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Szkolenie dla pracowników szkoły
Wszyscy pracownicy szkoły (nauczyciele, administracja i obsługa) uczestniczyli w szkoleniu na temat: Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pogadanki na temat bezpieczeństwa
W związku z pismem MEN z 11 maja 2019 r. podczas festynu rodzinnego przedstawiono rodzicom procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej. Przeprowadzono godziny wychowawcze z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka.

Rady pedagogiczne
W grudniu 2018 r. odbyły się rady pedagogiczne, podczas których omówiono procedury postępowania w razie wypadku ucznia oraz regulaminy dotyczące bezpieczeństwa, obowiązujące w szkole. Przypomniane zostały zapisy dotyczące obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Zajęcia profilaktyczne
Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach: 8b – Konsekwencje prawne zachowań agresywnych oraz cyber przemoc, 4c – Wpływ mówienia nieprawdy na odbiór informacji przez innych, 4c – Zachowania agresywne – reakcja na nie, 8a – Jak radzić sobie z agresją słowną, 6b – Jestem bezpieczny, 4b – Różnica między kradzieżą a żartem, 6b – Palenie jest niezdrowe, 6a i 4b – Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień, przemocy i agresji.

W szkole przestrzegane są regulaminy i procedury, ustanowione w celu zachowania i poprawy bezpieczeństwa. Podstawowe zadanie – kształtowanie nawyku przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole realizowane jest systematycznie (zapoznanie uczniów z regulaminami, planem ewakuacyjnym, prowadzenie pogadanek dotyczących bezpieczeństwa podczas przerw i lekcji, przebywania w szatni szkolnej, kontrola zachowań uczniów podczas imprez szkolnych). Wszystkie regulaminy i procedury zebrane są w pakiecie „Bezpieczni na co dzień” i systematycznie aktualizowane.